คณะผู้บริิิหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

 

นายน้อย คำมี
นายกองค์การบริหารส่่วนตำบล 089-476-3037
นายถนอม เอมอมร รองนายก อบต.
086-124-5753
นายวิเชียร พิมสว่าง รองนายก อบต.
089-996-5097
น.ส.กฤติยาณี คำมี เลขานุการนายก อบต.
086-121-1806

                                                                                                                                    กลับหน้าหลัก