โครงการรับขวัญเด็กแรกเกิด
 
   
 
อีกหนึ่งโีครงการริเริ่มของท่านนายกน้อย คำมี