โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
   
 
อีกหนึ่งโีครงการต่อเนื่องที่ท่านนายกน้อย คำมี รณรงค์