โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 แสนต้น
 
 
ผู้นำประชาชนรับมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูก