ภาพสรุปโครงการพระดาบสสัญจร

ระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552