Webboard

  ประวัติ อบต.ไผ่ขวาง

 
ข้อมูลทั่วไป

  แผนยุทธศาสตร์ อบต.

 
แผนที่ตำบลไผ่ขวาง

  โครงสร้าง อบต.
    
 คณะผู้บริหาร
      สภา อบต.
      พนักงานส่วนตำบล

  ผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา

  แผนการจัดหาพัสดุปี 2553

   
   
 
   
   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
รางวัลที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2550
เงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท
จาก พณฯ นายกรัฐมนตรี
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ของจังหวัดสระบุรี ในปี 2548
โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
จากตัวแทนนายกรัฐมนตรี
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ของจังหวัดสระบุรี ในปี 2547
โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล
จากตัวแทนนายกรัฐมนตรี
 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี อันดับที่ 2
ของจังหวัดสระบุรี ในปี 2546
โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและ
เงินรางวัลจำนวน 1.4 ล้านบาท
 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภา อบต.ไผ่ขวาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

นายน้อย คำมี มอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านหลากหลายชนิด
จำนวนหลายรายการ ให้แก่ตัวแทนประชาชน เยาวชน

นายน้อย คำมี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ไผ่ขวางคัพครั้งที่ 16

12สิงหา เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลววง

โครงการปรับภูมิทัศน์รอบตำบลไผ่ขวาง
ประจำปี 2562

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปี 2559
เนื่องโอกาสมหามงคล

   
   
ข่าวฝากเพื่อเพื่อนพ้องชาวท้องถิ่น
 
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

 
 
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายซวย)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ณ หมู่ที 2 (ซอยบ้านนายซวย)
 
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ณ หมู่ที่ 1 ที่ทำการ อบต.ไผ่ขวาง
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา
 
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลอง ร7ซ)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ณ หมู่ที่ 4, 5 (คันคลอง ร7ซ ฝั่งซ้าย)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Para Asphaltic Concrete) ณ หมู่ที่ 2, 3, 7 (คันคลอง 1 ขวา 24 ขวา ฝั่งซ้าย)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา
 
โครงการก่อสร้างรั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ณ หมู่ที่ 1 (ที่ทำการ อบต.ไผ่ขวาง)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา
 
4. โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงดิน พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 1
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding)
 
5. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม.
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 
6. ค่าจ้างเหมาขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา 24 ขวา
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 9.00 ม.
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
7. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,850 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 
8. ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.
- ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 2,7 ประจำปี 2561
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองไส้ไก่
- ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุัญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ประกาศ 2 มิ.ย. 58
ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5  ประกาศ 2 มิ.ย. 58
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 7  ประกาศ 2 มิ.ย. 58
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใ้้ห้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยอิเล็คทรอนิกส์ หมู่ที่ 2
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใ้้ห้เสนอราคาประมูลจ้างด้วยอิเล็คทรอนิกส์ หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสาย (คลอง ร5ซ) ณ หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ASPHALTIC CONCRETE) ณ หมู่ที่ 3
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25ุ56
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2555

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

 

 
 กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบและชำระภาษี
ภาษีป้าย ้ยื่นแบบ ภรด 2 ตั้งแต่ ม.ค.-28ก.พ.ของทุกปีและชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันแจ้งการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภป 1 ตั้งแต่ ม.ค.-31มี.ค ของทุกปี.และชำระภายใน 30 วัน นับแต่วū