ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริิหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่่ขวาง มีที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 1 โดยอยู่ห่างจากอำเภอบ้านหมอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกัับพื้นที่ อบต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ อบต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ อบต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ อำเภอดอนพุด จ.สระบุรี

1.2 เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีเนื้อที่ประมาณ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,675 ไร่

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานตัดผ่าานในเขตพื้นที่ 3 สาย จึงทำให้มีน้ำอุดมสมบรูณ์สภาพดิน ฟ้า อากาศ โดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ

1.4 จำนวนหมู่บ้าน

     มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่

          - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่่ขวาง ที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7

หมู่ที่ 1 ู่บ้านหนองพันเรือ
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน
หมู่ที่ 3 บ้านไร่กลาง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองพันเรือ
หมู่ที่ 5 บ้้้านไร่กลาง
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหญ่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองชายเขา

1.5 ประชากร

     ประชากรรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,750 คน แยกเป็นชาย 1,318 คน หญิง 1,432 คน ความหนาแน่่่นประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ย 101 คน/ตารางกิโลเมตร

1.6 องค์กรศาสนา

          วัด จำนวน 2 แห่ง
               - วัดมะขามเรียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
               - วัดหนองพันเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

1.7 สถานศึกษา

          โรงเรียนประถม 2 แห่ง
               - โรงเรียนวัดมะขามเรียง
               - โรงเรียนวัดหนองพันเรือ

           โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
               - โรงเรียนวัดมะขามเรียง

            ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

2. สภาพเศรษฐกิจ

          อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ได้แก่ ทำนา คิดเป็นพื้นที่ จำนวน 11,905 ไร่
การเพาะเห็ดฟาง จำนวน 40 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงเป็ด, ไก่ ไว้บริโภคและจำหน่าย เพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

2.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

          - ปั๊มน้ำมัีน     จำนวน 3 แห่ง
          - ร้านปะยาง   จำนวน 1 แห่ง
          - อู่ซ่อมรถ     จำนวน 3 แห่ง

3. การบริการพื้นฐาน

3.1 การคมนาคม

          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีการคมนาคมทางบกโดยใช้เส้นทางคมนาคม ดังนี้
          - ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3267 ตัดผ่านทางตอนเหนือของตำบลในแนว ตะวันตก ตะวันออก
ผ่านหมู่ที่ 1,3,4,5 และ 6
          - ลาดยางสายบ้านร่อม - ดอนพุด
          - การคมนาคมติดต่อภายในระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ใ้ช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังซึ่งมี
เครือข่ายเชื่อมต่อทั่วถึงกันทุกหมู่บ้าน

3.2 การโทรคมนาคม

          - จุดบริการ Internet ตำบลฟรี 1 จุด ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
          - โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง
          - โทรศัพท์บ้าน
          - โทรศัพท์เคลื่อนที่

3.3 การไฟฟ้า

          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง มีไฟฟ้าครอบคลุมครบทุกหมู่บ้านแล้ว

3.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - ประปาครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
          - บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง
          - คลองชลประทาน จำนวน 3 แห่ง
          - บ่อน้ำ จำนวน 3 แห่ง

                                                                                                                 กลับหน้าหลัก