ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

         
                     
          

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เมื่อปี พ.ศ. 2540

โดยในครั้งนั้นได้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

คือ นายน้อย คำมี และด้วยความสามารถ ความมีคุณธรรม เป็นที่นับถือและเคารพรักของคนในตำบลไผ่ขวาง จึงทำให ้

ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาจนบัดนี้ และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

มาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                     
     


ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

       
  นายน้อย คำมี 20 กุมภาพันธ์ 2540 - 10 พฤษภาคม 2544    
  นายน้อย คำมี 29 มิถุนายน 2544 - 22 มิถุนายน 2548    
  นายน้อย คำมี 6 สิงหาคม 2548 - 30 กรกฎาคม 2552    
  นายน้อย คำมี 16 กันยายน 2552 - 5 กันยายน 2556    
  นายน้อย คำมี 19 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560    
  นายน้อย คำมี 19 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน    
                     
   

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
     
  นายประสิทธิ์ เขียวมณีย์ 11 มิถุนายน 2540 - 30 กรกฎาคม 2552    
  นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2552 - 5 กันยายน 2556    
  นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์ 21 พฤศจิกายน 2556 - 18 ตุลาคม 2560    
  นายสมชาย เอี่ยมสุวรรณ์
19 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน    
                     
     

ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
       
 
พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ อ้วนแก้ว

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2540 - 1 พฤษภาคม 2542
   
 
จ.ส.ต.ธรรมศักดิ์ พารุรังกูล

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 - 13 มีนาคม 2543
   
 
นายชุมพร ทองอุ่นเรือน

ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2543 - 1 ตุลาคม 2543
   
  พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2543 - 1 เมษายน 2552    
  นายสมยศ วงษ์จีน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2556    
 

นายศดิศ ฟ้าบรรเจิด

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบัน    
                     

กลับหน้าหลัก