ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

         
                     
          

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เมื่อปี พ.ศ. 2540

โดยในครั้งนั้นได้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

คือ นายน้อย คำมี และด้วยความสามารถ ความมีคุณธรรม เป็นที่นับถือและเคารพรักของคนในตำบลไผ่ขวาง จึงทำให ้

ท่านได้ดำรงตำแหน่งมาจนบัดนี้ และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

มาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                     
     


ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

       
 
นายน้อย คำมี

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบัน
   
                     
   

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
     
 
นายประสิทธิ์ เขียวมณีย์

ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบัน
   
                     
     

ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
       
 
พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ อ้วนแก้ว

ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ค. 2540 - 1 พ.ค. 2542
   
 
จ.ส.ต.ธรรมศักดิ์ พารุรังกูล

ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2542 - 13 มี.ค. 2543
   
 
นายชุมพร ทองอุ่นเรือน

ตั้งแต่ วันที่ 11 มี.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2543
   
 


พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล


ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 2543 จนถึงปัจจุบัน
   
                     

กลับหน้าหลัก