โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

 

   
   

 
 

   
 
 
 
     
           
       
   

 

       

     

 

   
       

     

 

                           
 
         
             
                               
           

 

             
                             
 
         
             
                             
           

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก

             
                             
           

 

               
 

กองคลัง

     
     
   

 
   

 

-ว่าง-

 

-ว่าง-

       

 

-ว่าง-

     
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก

       

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

 
 
       

 

 

 
 
 
 
     
   

กองช่าง

 
   

 

-ว่าง-

ตำแหน่งนายช่างโยธา ปง/ชง