โครงการศึกษาดูงานของ อบต.ไผ่ขวาง

 

ปลัด อบต.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็นผู้บรรยาย

 

นายก อบต.ไผ่ขวาง ซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ อบต.

 

อบต.ไผ่ขวาง มอบของที่ระลึกให้แก่ อบต.โพธิ์ชัย

 

ปลัด อบต.โพธิ์ชัย มอบของที่ระลึกให้แก่ นายก อบต.ไผ่ขวาง

 กลับหน้าหลัก