ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
รางวัลธรรมาภิบาล วิสาหกิจชุมชนตำบลไผ่ขวาง การแข่งขันฟุตซอล อบรมคอมพิวเตอร์ให้เยาวชน
เปิดสอนคอมฯ ภาคฤดูร้อน รางวัลธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน ศึกษาดูงาน ณ อบต.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย สืบสานประเพณีลอยกระทง
  โครงการต่างๆ รางวัลธรรมาภิบาล  
    AIT เข้าศึกษาดูงานที่ อบต.ไผ่ขวาง  
    ประชุมประจำเดือนพนักงาน  
       
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
รางวัลธรรมาภิบาล โครงการพระดาบสสัญจร โครงการรับขวัญเด็กแรกเกิด วันพ่อแห่งชาติ
เปิดบ้านเทิดไท้ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน โครงการแว่นแก้ว โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 78 แสนต้น
การประชุม หน. ส่วนราชการ งานประเพณีลอยกระทง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไผ่ขวางประสบอุทกภัย
ปชช. ร่วมออกเสียงร่าง รธน. งานประเพณีสงกรานต์ โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต.  
รณรงค์ป้องกันไข้หวัดนก      
รับการตรวจจากหน่วยจังหวัด      
ประชุมพนักงาน      
       

  กลับหน้าหลัก